הרשמה ותנאי תשלום לחברת מוסדות חינוך ותרבות בקרית אתא (למעט צהרונים)
שנת הפעילות תשפ״ב תפתח ב- 1.9.21.
יתכנו שינויים בתוכניות המוצעות.
קיום הפעילות מותנת במספר המשתתפים.
תנאי תשלום והרשמה על פי חוזה ההתקשרות.
שנת הפעילות מתחילה. מיום 3 לספטמבר ועד 30 ליוני שלאחר מכן (להלן: שנת פעילות). תקופת ההשתתפות בקייטנה היא כפי שמתפרסם מעת לעת ע"י החברה.
הנרשם מסכים ומצהיר כי ידוע לו כי החברה תהיה רשאית לערוך שינויים בלוח הזמנים ובתוכנית של החוגים ו/או הקורסים ו/או הקייטנה (להלן: הפעילות), ככל שידרש וכי לא תהא לנרשם
ו/או מי מטעמו ו/או צד שלישי כלשהו טענה, דרישה ו/או תביעה בקשר לכך, ואם תהיינה כאלו הרי שכל האמורים לעיל מוותרים עליהן מראש ובכתב זה.
דמי ההרשמה לא יוחזרו לנרשם במקרה של ביטול ההרשמה בפעילויות בהם שולמו.
הנרשמים לחוגי המתנ“ס עד 31.10 - אשר משלמים ומשתתפים עד 30.06 - יהנו מהנחה של 20% במחירי הקייטנות, כפי שייקבע בהמשך ובלבד שההרשמה לקייטנה תבוצע עד 31.03
בכל שנה. אין הדברים אמורים לגבי קייטנות בית הספר של החופש הגדול. היה והמשתתף ביטל/ה את ההשתתפות בתקופה הרלוונטית, ההנחה לקייטנה תבוטל והמשתתף יחיוב להפרשים
שבין עלות הקייטנה כפי שתפורסם מעת לעת, לגבי התשלום אותו שילם מראש .
התשלום
התשלום לפעילות החברה יעשה באמצעות: מזומן, המחאה ובכרטיסי אשראי לסוגיהם.
בפני הנרשם לחוג קיימות שתי אפשרויות תשלום:
תשלום מראש לכל שנת הפעילות.
תשלום ראשון עבור המחצית הראשונה של שנת הפעילות הכוללת את החודשים ספטמבר עד ינואר (כולל), ותשלום שני עבור המחצית השניה של שנת הפעילות הכוללת את החודשים
פברואר ועד יוני (כולל). אפשרות זו אינה קיימת בחוגים בהם נדרש אחרת (ספורט ומכללת אתא למשל).
שילם הנרשם מראש את מלוא המחיר עבור השתתפותו בפעילות החברה לאורך כל שנת הפעילות, באחד מאופני התשלום האמורים, לרבות המחאות דחויות, יהא המחיר ששילם, המחיר
הסופי הנדרש לפעילות, ולא ידרש לתוספת תשלום בגין עלית מחירי הפעילות עקב התייקרותם.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבות המשתתף בפעילות לשאת בתשלומים הנובעים מהשתתפותו בפעילות ואשר אינם חלק ממחיר הפעילות.
בחר הנרשם לשלם עבור השתתפותו בפעילות באפשרות השניה דלעיל (4.2.2), יעלה מחיר הפעילות שאליו נרשם בשיעור העלאת תוספת יוקר במשק ו/או כל תוספת אחרת שתקבע
במשק ו/או ע"י הנהלת החברה, והנרשם ישא בכל שינוי שיחול במחיר הפעילות כפי שתורה לו מזכירות החברה.
מחירי הפעילות יתפרסמו במזכירות החברה בחודשים אוגוסט וינואר.
הנרשם ישא בעלות מחירו של חודש השתתפות בפעילות ו/או בעלות מחירה של פעילות גם אם השתתף בחוג/קורס פחות מחודש, או בקייטנה באופן חלקי, למעט במקרים המצויינים
דלהלן ב- 8.6.
הנרשם מתחייב לא לבטל ו/או לשנות את הוראת התשלום, לרבות ביטול הרשאה לחיוב חשבון בנק, ביטול המחאות וביטול הוראת חיוב על-פי כרטיסי אשראי, מבלי שהודיע על כך להנהלת
החברה וקיבל את הסכמתה מראש ובכתב. שינוי הוראה ו/או ביטול המחאה שלא קבלה את רשות החברה (בכתב) תטופל בהליך צ'קים חוזרים להלן.
החברה רשאית להפסיק את השתתפות הנרשם בפעילות כאשר אינו עומד בתשלום כלשהו לחברה עבור הרשמה ו/או השתתפות בהם, זאת לאחר שניתנה לנרשם התראה על כך 7 ימים מראש.
חוגים וכיתות לימוד שמספר המשתתפים אינו עובר את הסף שנקבע להם - לא יופעלו, והחברה תהיה זכאית לבטלם לאחר מתן הודעה לנרשמים.
בכל מקרה ששיעור יבוטל על ידי החברה, החברה תדאג להחזירו במועד אחר לחלופין. האמור אינו חל על שיעורים ופעילויות החלות בחגים רשמיים.
החברה זכאית להרחיק ו/או להפסיק השתתפותו של נרשם בפעילות בשל הפרות משמעת ו/או התנהגות של הנרשם. הרחקה ו/או הפסקת השתתפות הנרשם בפעילות בשל הפרות
משמעת ו/או התנהגות לא תזכה את הנרשם בכל החזר כספי בגין אי השתתפותו בפעילות בתקופת ההפסקה ו/או ההרחקה.
בסיס החישוב החודשי הוא ל 4 מפגשים בחודש. באם מתקיים מפגש חמישי, התושב לא יחוייב בו, והוא יהיה על חשבון שיעורים מבוטלים ע“י החברה ואלה החלים בתקופת חגים ומבוטלים עקב כך.
ביטול השתתפות:
ניתן לבטל השתתפות בפעילות במשך חודש בדיוק מכניסת המשתתף לפעילות (תקופת נסיון) אם נרשם עבור המחצית הראשונה או למשך כל השנה בלבד.
ביטול לתקופת המחצית הראשונה (ספט'-ינו' ) יש למסור בקשת הביטול באמצעות טופס ביטול במזכירות, לא יאוחר מיום סיום תקופת הנסיון, דהיינו: חודש מיום כניסת הנרשם לפעילות.
לאחר ה-1.3 לא יתאפשר ביטול ו/או החזר כספים .
טיפול בבקשת ביטול ייעשה אך ורק באמצעות טופס בקשת ביטול במזכירות ולא יאוחר מה 20 לחודש. בכל מקרה יגבה סכום של 15% דמי טיפול בביטול ההשתתפות, מיום סיום הנוכחות של
המשתתף בפועל, אם אושרה.
בקשת ביטול תאושר רק באחד המקרים הבאים:
הפסקת הפעילות ע"י החברה.
העתקת מקום מגורי הנרשם למרחק גדול מ 40 ק"מ ממקום פעילות החוג ועם הצגת אישור תושב ממקום המגורים החדש.
בקורסי "מכללת אתא" יחולו כללי ביטול ההשתתפות הבאים:
במקרה של ביטול הלימודים עד שבועיים לפני מועד פתיחת הקורס - יוחזר שכה"ל, אך לא דמי הרישום.
במקרה של ביטול הלימודים עד יום לפני מועד פתיחת הקורס - יוחזרו 80% שכה"ל, אך לא דמי הרישום.
במקרה של ביטול הלימודים עד שבועיים מיום פתיחת הקורס - יוחזרו 40% שכה"ל, אך לא דמי הרישום.
במקרה של ביטול הלימודים לאחר שבועיים מיום פתיחת הקורס - אין זכאות להחזר שכה"ל, דמי הרישום או זיכוי אחר.
העדרות ביותר מ 20% משעות הקורס גוררת אי-הגשת הנרשם למבחן של משרד העבודה/החינוך במקצועות/בקורסים שבפיקוחו.
העדרות משעורים אינה מקנה לנרשם זכות החזר כספי ו/או החזר השיעור.
לא יקבל אדם תעודה אלא אם שילם ופרע את כל חובותיו למתנ"ס עד לסיום הקורס ו/או מועד קבלת התעודה.
זיכוי או החזר כספי יאושר אך ורק אם הומצאה קבלה מקורית ו/או כרטיס המשתתף למזכירות החברה.
לגבי קייטנה: ביטול עד 30 יום לפני תאריך פתיחת הקייטנה יוחזרו 90% מהתשלום בפועל. ביטול עד 20 יום לפני תאריך פתיחת הקייטנה יוחזרו 80% מהתשלום בפועל. ביטול עד 7 ימים לפני תאריך
פתיחת הקייטנה לא יתקבל כל החזר כספי ו/או זיכוי.
ביטול השתתפות בשל מחלה, לפני פתיחת הקייטנה, יתבצע אך ורק על פי אישור רפואי וכל בקשה תידון לגופה ובכל מקרה על פי תנאי ביטול ההשתתפות בקייטנה בסעיף 8.8.
ביטול בגין מחלה במהלך הקייטנה לא יזכה את המשתתף בכל זיכוי ו/או החזר כספי.
לא יתקיימו החזרי כספים או זיכויים בגין אי השתתפות בשיעורים ו/ או חלקי פעילות.
הנחות
ההנחות המוענקות הינן חלופיות ואינן מצטברות.
בעת ביטול פעילות תתבטל אוטומטית ההנחה אם הוענקה.
תשלום מראש לכל שנת הפעילות יזכה את הנרשם בהנחה בסך 5% מהתשלום (פרט לקונסרבטוריון והמכללה) ורק אם שילם בכרטיס אשראי.
לבן משפחה מקרבה ראשונה הנרשם ליותר מפעילות אחת תוענק הנחה של 10% מהתשלום לילד השני. (למעט מכללת אתא).
חיילים בשירות סדיר וחיילים משוחררים עד שנה, המציגים תעודה מתאימה, יזכו להנחה של 10% מהתשלום.
למשפחות זהב"י המציגות תעודה בתוקף תוענק הנחה בסך 15% מהתשלום.
לעולים חדשים, עד שנתיים לעלייתם ארצה, המציגים תעודת עולה, תוענק הנחה בסך 15% מהתשלום.
בקשות להנחות חריגות ידונו אך ורק בועדת ההנחות של החברה. לשם כך יש למלא טופס הנחה ולהמציא את המסמכים הדרושים לא יאוחר מיום סגירת ההרשמה.
בכל מקרה, לא תותר הרשמה עד לקבלת אישורי הנחה. מאידך תתאפשר הרשמה בתשלום מלא מראש ועל פי הכללים ורק עם קבלת אישור ההנחה - אם התקבל - יתבצע הקיזוז.
הנחות לקייטנה - עפ"י טבלת המחירים שמתפרסמת מעת לעת.
גביית צ'קים חוזרים
במידה ויחזור צ'ק מהבנק מכל סיבה שהיא, עלויות טיפול בגביית כל צ'ק (להוציא את הקרן) -40 ש"ח. (ע“ח המשתתף).
התחייבות למנויי הספרייה
אני מתחייב לשמור על שלמותו ונקיונו של כל ספר, אותו אני ובני משפחתי שואלים מן הספרייה העירונית בקרית אתא (להלן הספרייה) וכמו כן מתחייב להחזירו לספרייה בתום תקופת ההשאלה.
להבטחת התחייבותי זו אני מוסר לפקודת חברת ”מוסדות חינוך ותרבות בקרית אתא מיסודה של הנהלת הסוכנות היהודית לא"י בע"מ שיק בחתימתי.
אני מצהיר שידוע לי כי אם לא אחזיר את הספר במועד, או אחזירו במצב בלתי תקין‘ תהא לחברת ”מוסדות חינוך ותרבות בקרית אתא מיסודה של הנהלת הסוכנות היהודית לא"י בע"מ“ הזכות
להציגו לפרעון ולנקוט בכל האמצעים לגבייתו.
כל ההוצאות המשפטיות בגין השיק הנ"ל יחולו עלי.
בחתימתי להלן הנני לאשר כי נמצא/ים בידי בהשאלה ספר/ים השייכים לספריה הציבורית.
הצהרת בריאות
הנני מאשר (נכון להיום) שלא ידוע לי על כל מגבלה רפואית שממנה סובל/ת בני/בתי ואשר מונעת ממנו/ממנה להשתתף בפעילות ספורט.
אני מתחייב/ת להודיע מייד לאחראים במתנ“ס על כל שינוי שיחול במצבו/ה הבריאותי של בני/בתי.
ידוע לי כי במידה ולבן/בת יש מגבלות כלשהן אני מתחייב/ת להביא אישור מרופא המאפשר לו/לה להשתתף בחוג עד ארבעה ימים מיום ההרשמה.

רשת המתנ“סים קרית אתא שומרת לעצמה את הזכות לשינויים מעת לעת

img